Teruggaaf accijns voorradige diesel/benzine/LPG

Per 1 april 2022 is de accijns op diesel, ongelode benzine en LPG/LNG verlaagd. Dat betekent dat ondernemers die een voorraad voor zakelijk gebruik hebben, eigenlijk teveel accijns hebben betaald over de per 1 april aanwezige voorraad. Deze ondernemers komen mogelijk in aanmerking voor een teruggaaf van de accijns.

Wanneer?

Een verzoek om teruggaaf van de accijns moet uiterlijk 8 april aanstaande worden ingediend.

Dat is op basis van art. 84b Wet op de Accijns.

Wie?

Deze regeling geldt voor bedrijven die een eigen opslagplaats hebben voor brandstoffen.

Vereist is dat de ondernemer eigenaar is van zowel de brandstof als de tank. De tank moet bij vergunning goedgekeurd zijn.

Waar?

Het verzoek om teruggaaf kan gedaan worden via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/douaneportalen

Let op: u heeft hiervoor eHerkenning op niveau 3 of Digid nodig!

Dan klikken op ‘Naar Mijn Douane’ (bovenste blauwe button onder ‘inloggen’).

Na het inloggen kunt u kiezen voor tabblad ‘accijns’, en daarna bij ‘teruggaaf’ kiezen voor ‘Teruggaaf o.g.v. art. 84b WA’.

U moet zelf berekenen hoeveel u terugkrijgt. Uiteraard geldt de som: aantal liters voorraad x teruggaafbedrag per liter.

Hoeveel?

De teruggaafbedragen als volgt.

Ongelode benzine 17,3 cent per liter

Diesel 11,1 cent per liter. Let op: het gaat hier niet om rode diesel die in België gekocht is.

LPG/LNG 4,1 cent per liter

Bewijs?

Het bewijs dat per 1 april een voorraad brandstof voor commercieel gebruik aanwezig is, dient te worden geleverd als de Douane daarom vraagt.

Een factuur volstaat dan niet. Er moet een accijnsverklaring aan de leverancier worden gevraagd, waarin zij aangeven dat dat over de brandstof accijns is afgedragen.

Bovendien moet het verzoek gepaard gaan met een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de brandstof zich bevindt, de hoeveelheid brandstof per soort en per plaats, en de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk. Belangrijk is volgens de Douane om alle gegevens en bewijzen in de administratie te bewaren.

Gratis geld?

Nee. Absoluut niet, zelfs. Er zijn een aantal mogelijke nadelen.

Allereerst loopt de tijdelijke accijnsverlaging eind volgend jaar (op 31/12) af. Dan geldt het omgekeerde: de op 31 december 2022 voorradige brandstof is te weinig belast met accijns. Dat verschil wordt dan dus nageheven.

Mogelijk dienen degenen die accijns terugvragen zelfs ieder jaar aan het einde van het jaar de voorraad op te geven bij de Douane. Dat zou onlogisch zijn, maar het is niet uitgesloten. Pas in december volgt meer informatie van de Douane, waaronder of zo’n jaarlijkse meting verplicht is.

Ten tweede moet de tank goedgekeurd zijn, en moet er dus een vergunning aanwezig zijn. Als dat niet het geval is, zal een teruggaaf tot moeilijkheden leiden. De teruggaven worden namelijk bijgehouden, en de gegevens worden doorgestuurd aan andere overheidsorganen.

Ten slotte bestaat altijd het risico op controle, al dan niet steekproefsgewijs.

Het advies is om bovenstaande te laten meewegen voor u een verzoek om teruggaaf doet.

Wij kunnen u hierbij uiteraard behulpzaam zijn. Neemt u bij vragen contact met ons op.