Werkt u samen in een BV structuur? Denk aan een goede aandeelhoudersovereenkomst

De statuten zijn verplicht bij een BV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Dat is een contract tussen de aandeelhouders van de BV, waarin afspraken worden gemaakt over hun onderlinge samenwerking in de vennootschap. Vaak zijn de statuten niet toereikend genoeg en biedt een aandeelhoudersovereenkomst een belangrijke en zelfs noodzakelijke aanvulling daarop.

Statuten niet voldoende
Statuten alleen zijn vaak onvoldoende bij een BV-structuur met meerdere aandeelhouders omdat daar geen afspraken worden gemaakt over tal van onderwerpen die wel van belang zijn voor de continuïteit en toekomst van het bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan situaties van arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of wanprestatie van een aandeelhouder of een bestuurder. Het kan dan tot gevolg hebben dat er geen beslissingen genomen kunnen worden in de onderneming of bijvoorbeeld discussie ontstaat over de doorbetaling van een managementvergoeding van een directeur.

Bovendien is het vaak verstandig heldere afspraken te maken over hoe de besluitvorming in het bestuur en de algemene vergadering plaatsvindt, hoe het dividendbeleid en financieringsbeleid in de onderneming eruit ziet, of bepaalde exit-regelingen waarbij een verplichte bijzondere aanbieding van aandelen moet plaatsvinden (bad en good leaverbepalingen) etc. En vergeet u niet om afspraken te maken over non-concurrentie, geheimhouding of een meeverkooprecht of meeverkoopplicht voor het geval een derde partij de aandelen wil kopen of participeren. Regeren is immers vooruitzien, ook bij mogelijke groeiscenario’s.

Statuten voorzien vaak niet in situaties waarin er een conflict of patstelling ontstaat tussen aandeelhouders. De onderneming kan daardoor zelfs in een moeilijke situatie terecht komen omdat besluitvorming wordt geblokkeerd. Door middel van goede afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst kan dit voorkomen worden.

Kortom; tal van redenen om te zorgen voor een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders helder worden vastgelegd.

Nieuwe flexibele mogelijkheden
Bovendien gelden er nieuwe (flexibele) mogelijkheden voor de statuten van een BV sinds de nieuwe Flex-BV wetgeving. Afspraken die voorheen alleen in een  aandeelhouders-overeenkomst konden worden vastgelegd kunnen nu eventueel in de statuten worden opgenomen, wat juridisch een belangrijk verschil kan vormen. In de praktijk is het meestal het beste om een combinatie te doen van afspraken in de statuten enerzijds en een aandeelhoudersovereenkomst anderzijds. Die laatste soms in combinatie met een directiereglement waarin de afspraken over de taakverdeling en bevoegdheden van de directeuren van de onderneming worden vastgelegd in het geval er meerdere directeuren zijn.

Tip
: Veel statuten zijn nog steeds niet aangepast aan de nieuwste wetgeving en het kan verstandig zijn deze te screenen en aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden van de Flex BV regelgeving.

Maatwerk
Het opstellen van een goede aandeelhoudersovereenkomst vergt maatwerk voor de samenwerkende aandeelhouders (en bestuurders). Het kost in eerste instantie natuurlijk tijd en geld om de afspraken goed te regelen, maar daarbij dient bedacht te worden dat de kosten bij een mogelijk toekomstig conflict tussen aandeelhouders of een patstelling in het bedrijf, vele malen hoger kunnen uitvallen. Laat u dus op tijd adviseren over de mogelijkheden in uw situatie.

Mocht u bestaande aandeelhoudersovereenkomsten willen screenen op actualiteit of advies willen over mogelijke afspraken binnen een BV structuur, dan kunt u contact met ons opnemen (013-5340001).